فرودگاه جزیره‌

فرودگاه جزیره قطب اصلی تبلیغات و سمپلینگ محسوب می گردد بدلیل اینکه دروازه اصلی ورود مسافر می باشد و اغب مسافرین هنگام ورود به جزیره از انرژی بالا و مثبتی برخوردار هستند پس بهتر است این انرژی توسط تیم سمپلینگ و پروموشن ما کامل گردد.

بالا