ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ برتر ﺳﺎل 2018

ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم که در آن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎل از ﺑﯿﺶ از 2400 آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ , ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮی و ﮐﺎر ﭘﺮوژه ای ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

در زﯾﺮ آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ LLC Group Ogilvy Worldwide Mather & Ogilvy

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﮕﺎم تبلیغات David Ogilvy )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه Advertising on (Ogilvy ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺧﻼق ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. Mather & Ogilvy ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ OgilvyOne اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

واﺣﺪ Worldwide CommonHealth Ogilvy ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوه WPP ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻧﮕﻠﯿﺲ
اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ

Ogilvy & Mather در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد .

ﺷﺮﮐﺖ LLC Group Global Grey Group Global Grey

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﺑﯿﺶ از ۵۴ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎ ، اروﭘﺎ ، ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ، آﻓﺮﯾﻘﺎ ، آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ، Walgreens ، Volvo ، Lilly ، P&G ، Google HSBC و Nestle و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻞ در ﺳﺎل ۷۱۹۱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Studios Gray ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ، Grey در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت Estate Real Elliman Douglas اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی و روﯾﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ اﻣﻼک اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺰرگ اﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺳﺖ ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از دﻧﯿﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﯿﻮﯾﻮرک ، و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ آن درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﭽﯿﺪه ، ﻣﯿﺮاث و دﯾﺪﮔﺎه
آن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه.

ﺷﺮﮐﺖ WebFX WebFX

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. WebFX ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص و وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

WebFX اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درج ﺗﺒﻠﯿﻎ در وب ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ WebFX ﺷﺎﻣﻞ PPC ، SEO ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﺮاﺣﯽ وب اﺳﺖ. WebFX ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ Google اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ، MarketingCloudFX را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎزار را ﻣﯽ دﻫﺪ.

شرکت BBDO Worldwide Inc

برترین شرکت های تبلیغاتی

یک آژانس تبلیغاتی کوچک با نام Batten Company در یک اتاق واحد در Park Row در شهر نیویورک افتتاح شد.

BBDO Worldwide به عنوان آژانس برجسته کنگره رسانه ای Omnicom Group ، خدمات توسعه خلاقانه را برای برخی از برند های برتر جهان با استفاده از تلویزیون ، چاپ و سایر رسانه ها ارائه می دهد.

BBDO Worldwide همچنین خدمات برنامه ریزی و مدیریت کمپین و همچنین سایر خدمات تبلیغات تجاری را ارائه می دهد. این مرکز از طریق ۲۹۰ دفتر در حدود ۸۰ کشور جهان فعالیت می کند که دارای ایستگاه هایی مانند Abbott Mead Vickers ، Barefoot Proximity و Proximity London است.

تاریخچه شرکت

شرکت BBDO در سال 1981 تاسیس شد .

ﺷﺮﮐﺖ LLC Company Thompson Walter J.

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯽ واﻟﺘﺮ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان JWT ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد ، ﺟﯽ واﻟﺘﺮ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه Worldgroup McCann و Worldwide .(BBDO اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮرد ، ﮐﯿﻤﺒﺮﻟﯽ-ﮐﻼرک و ﺷﻞ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. JWT ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
روﯾﺪادی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. واﺣﺪ Digitaria آن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺟﺪﯾﺪ را

اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. JWT ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ۰۹ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎل ۴۶۸۱ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﮕﺮه رﺳﺎﻧﻪ WPP ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ۸۱۰۲ ، JWT WPP را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد ، Wunderman ادﻏﺎم ﮐﺮد و Wunderman Thompson را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا