چگونه تبلیغاتی موثر داشته باشیم؟ | آزانس تبلیغاتی آیینه تهران
در تبلیغات نیاز به تحلیل بازار در سطوح مختلف ازجمله جامعه مخاطب خود دارید. برای مثال در اکثر مواقع بهترین راه تکرار یک تبلیغ است