چگونه جلسات کاری را بهتر و بهینه تر برگزار کرده و همیشه یک برنده باشیم!؟
از یک جلسه ​​۳۸ دقیقه ای، ۸ دقیقه با احوالپرسی شروع می شود، ۱۳ دقیقه با وقفه ها و حواس پرتی ها تلف می شود و تنها ۱۷ دقیقه زمان مفید در جلسه است.