شرکت های مشاوره برای پیروزی در تبلیغات چه باید بکنند؟ | آژانس تبلیغاتی آیینه تهران
شرکت های مشاوره برای به دست آوردن فرصت ها هنوز راه درازی در پیش دارند. همان طور که مارک باترفیلد مشاور بازاریابی می گوید: