نمونه های موثر و فراگیر بیلبورد و بنر با هدف حفاظت از محیط زیست
از سال ۲۰۰۱ سازمانی غیرانتفاعی در سوئیس عکس های مختلف هنری را جمع آوری کرده..